Johnny Haiki

  • 5' 11"
  • Black
  • Black
  • 16"
  • 32½"
  • 31"
  • 30"
  • 10.5