Johnny Haiki

  • 5' 11"
  • Black
  • Black
  • 42R
  • 15"
  • 32½"
  • 33"
  • 30"
  • 10